Poslední šance nakoupit vybrané oblečení za skvělé ceny > Najdete je zde!

Pravidla soutěže „Beru to s nadhledem“

Tímto dokumentem jsou definována úplná pravidla soutěže „Beru to s nadhledem“ (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených soutěžícím je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.

 1. Pořadatel soutěže: CityZen s.r.o., se sídlem: Resselovo náměstí 4, 537 01 Chrudim I, Česká republika, IČO: 07420366 (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“).
 2. Termín trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá v období od 10. 1. 2022 do 15. 2. 2022 na území České republiky (dále jen „doba konání“ a „místo konání“ soutěže).

 1. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém, obchodně partnerském nebo obdobném poměru k pořadateli a ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, jakož i osoby takovým osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 1. Výhry v soutěži

Do soutěže je vložena tato výhra:

Víkendový pobyt s polopenzí na Balónovém zámku Radešín + let balónem pro 2 osoby

 1. Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí, když:

 1. koupí triko s potiskem „Beru to s nadhledem“ na webových stránkách www.cityzenwear.cz
 2. při nákupu na webu www.cityzenwear.cz zadá do kolonky Dárkový poukaz slevový kód: POLETIMBALONEM

Soutěžící, který splní podmínky uvedené pod body a) a b) výše a ostatní pravidla pro zapojení do soutěže, bude zařazen do losování o výhru.

 1. Výherci a předání výher

Výherce bude 1 (jeden). Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 14 dnů po skončení doby konání soutěže v sídle pořadatele. Výherci budou o výhře informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky do 14 pracovních dnů ode dne losování. O průběhu losování bude vyhotoven písemný protokol.

Výherce bude vyzván k osobnímu vyzvednutí výhry, nebo jim výhry budou doručeny prostřednictvím pořadatelem zvoleného doručovatele či jiným způsobem určeným pořadatelem.

V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol, propadá tato výhra pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem ověření věku soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

 1. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži soutěžící/výherce bere na vědomí, že pořadatel bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat jím sdělené osobní údaje (dále jen „OÚ“) v rámci oprávněného zájmu nezbytné pro účely realizace soutěže (e-mailová adresa) a pro možnosti uplatnění a převzetí výhry (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo). Pořadatel může při osobním předávání hlavních výher pořizovat obrazový a zvukový záznam pro účely marketingové prezentace pouze na základě souhlasu vyjádřeného před osobním předáním výhry. Znění tohoto souhlasu je k dispozici zde.

Po skončení soutěže bude zpracováván pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro účely ochrany práv pořadatele. Po uplynutí jednoho roku od ukončení soutěže budou osobní údaje soutěžících/výherců smazány.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím/výhercem budou zpracovávány pouze pořadatelem a nebudou předávány mimo Evropskou unii.

V případě pochybností o dodržování pravidel a s dalšími dotazy se může soutěžící obracet na pořadatele na emailové adrese: marketing@cityzenwear.cz.

 Kromě práva být plně informován o zpracování OÚ má soutěžící/výherce následující práva:

 1. právo na přístup – právo na opravu
 2. právo na výmaz
 3. právo vznést námitku proti zpracování – právo na odvolání souhlasu
 4. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Soutěžící/Výherci mohou svá práva dle Nařízení uplatnit na e-mailové adrese: marketing@cityzenwear.cz.

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
  2. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na cityzenwear.cz.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže
  4. Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.
  5. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
  6. Pořadatel soutěže neodpovídá za výhru či její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
  7. Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
  8. Výhru, kterou si výherci neuplatní, nevyzvedne anebo se ji nepodaří předat, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
  9. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  10. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.
  11. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
  12. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: coi.cz.